Activitats mes de juny 2009

Noves activitats dels relataires.


Aquest mes de juny hi ha una agenda ben atapeïda…


ISKANDER a la platja, que ve a ser com el conegudíssim Kafka a la platja, d’Haruki Murakami, però en iskandès.
Si voleu compartir una trobada literària estiuenca, veniu a la propera presentació d’ISKANDER:
– dimecres 3 de juny de 2009- a les 19.00 hores
- a l’Espai Z de la Biblioteca Pública de ROSES
- acte a càrrec de la poetessa Laura Gonzàlez Ortensi
Biblioteca Jaume Vicens Vives. c/ Girona, 22-30 17480 Roses.

***************
Benvolguts/des,
Ja sé que molts de vosaltres ja m’heu acompanyat en d’altres presentacions, però us vull fer arribar també la de L’Hospitalet de Llobregat, el 3 de juny, per si us abelleix venir-hi o sabeu de gent interessada. És a la bonica biblioteca de Can Sumarro, que val la pena conèixer, i la presentació la farà Montserrat Galícia, excel•lent escriptora, a més de comptar amb el GRUP VERBA que ens oferirà la lectura d’alguns fragments de la novel•la.

Cordialment,
Júlia Costa

detall presentació

************
Encontres 080
Veus Noves
lectura de poemes a càrrec de la “Relataire” Laura Gonzàlez, que tindrà lloc a l’Ateneu el dia 4 de juny. a les 19.30h, a l’Aula dels Escriptors de l’Ateneu Barcelonès, Canuda 6, 5è pis –Barcelona-

************
Us convidem a la presentació del llibre
Dietari de Les Gorges
de M. VICTÒRIA LOVAINA,
a càrrec de JAUME CELA, mestre i escriptor.
L’acte tindrà lloc el dijous dia 18 de juny, a les 19.30 h,
a la llibreria Casa del Llibre, passeig de Gràcia 62, de Barcelona.

Obra guardonada en la categoria El cistell

******************
La llibreria Ona i Emboscall us conviden a la presentació del llibre
Preludis de silenci
de Laura Gonzàlez Ortensi
a càrrec de Vicenç Ambròs i Jordi Puerta
L’acte tindrà lloc el dijous 18 de juny de 2009,
a dos quarts de vuit del vespre
a la llibreria Ona
(Gran Via de les Corts Catalanes, 654)
BARCELONA

***************

i recordar-vos que…
Fem una RingRiguejada personal pels que encara no heu sentit els timbreeeees!
Dissabte 20 de juny,

La BiciRelatadaaaa!

Per la Ruta del Carrilet, Via Verda d’Olot – Girona!
…més informació al fòrum d’RC

adreça

Podeu fer arribar les vostres inscripcions a aquesta adreça de correu:


associacio.relataires(@)gmail.com


Gràcies

Recital poètic-relataire

RECITAL POÈTIC-RELATAIRE


Vols participar en aquest recital poètic-relataire???

Si és aquest el teu cas, posat en contacte amb nosaltres per tal de preparar el programa de l’esdeveniment.

Necessitem rapsodes

Necessitem poemes

Necessitem fragments de relats

Necessitem col•laboradors

en fi, et necessitem a tu!

La participació no ha de ser necessàriament amb els poemes que ja estan il•lustrats, o sigui que tot poema o tot fragment de relat serà ben rebut.

La durada de l’acte ens permet llegir un màxim de 25-30 poemes/relats i això ens comportarà a fer una petita tria.

L’acte estarà amenitzat per la guitarra de Marina Culubret.

És imprescindible saber quan abans millor els textos que participaran per tal de coordinar de la millor manera lectura i música.

Organitzarem un sopar de pa amb tomàquet per després del recital per qui es vulgui quedar. Comenceu a fer llista!

adreces de contacte:

associacio.artistes@gmail.com

associacio.relataires@gmail.com

Organitzat per:

L’Associació d’Artistes de Premià de Dalt, Relats en Català, Associació de Relataires en Català i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt

Dades:

Dia: Divendres 27 de març a les 20,00h

Lloc: Sala del Centre Cultural

al carrer Manuel Moreno, 30 de Vilassar de Dalt

Moltes gràcies.

Estatuts

[ ESTATUTS ]

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1

Amb la denominació d’ Associació de relataires en català es constitueix l’associació, sense afany de lucre, que regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions (DOGC 2423, d'1 de juliol), la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març) i els seus estatuts.

Article 2

2.1 Els fins de l’associació són:

- Objectiu principal la defensa i la difusió del català i la promoció de la lectura i escriptura en català, en tots els seus àmbits literaris.

- Promoure l’ús de la llengua catalana entre la societat catalana i especialment entre la gent jove a través de les noves tecnologies i incidint en instituts, biblioteques, escoles, centres cívics, esplais i qualsevol altre àmbit de treball i promoció juvenil.

- Facilitar la inserció i participació dels diferents col·lectius en projectes de promoció de la llengua catalana i dels escriptors novells en aquesta llengua, articulant programes de voluntariat i desenvolupament de projectes que vertebrin els eixos fonamentals d’aquesta associació.

- Promoure i participar en accions de difusió, sensibilització i incidència cultural i social que donin a conèixer la realitat de la nostra llengua i la literatura en la nostra llengua.

- Crear un nexe d’unió entre parlants i escriptors de parla catalana, ja siguin estatals com d’altres regions i països estrangers.

2.2 Per tal d’assolir els esmentats objectius, l’associació desenvoluparà, entre d’altres les següents activitats i projectes.

- Crear eines de difusió y multiplicació de la llengua catalana a través de les noves tecnologies creant un portal amb recursos a internet sobre l’ús de la llengua i de la literatura. Aquest portal es desenvoluparà a partir de la pàgina web inicial de relatsencatala.cat de la qual la empresa Omatech S.L es compromet a cedir determinades facultats però es reserva tots els drets referents a la seva propietat— per la execució i difusió de les activitats i recursos literaris i de l’ús de la llengua propis de la associació.

- Promoure escriptors novell catalans i donar-los eines per publicitar les seves obres a través de l’accés lliure de qualsevol persona als recursos literaris i de promoció de la seva obra que li oferirà el portal d’internet relatsencatala.cat, així com de totes les activitats publicitadores i multiplicadores que es realitzin –premis, publicacions, promocions, etc.

- Proporcionar equip tècnic i serveis com a eines i recursos pel escriptor novell a través d’un portal d’internet, Promoure l’accés de tot hom a les noves tecnologies en català.

- Programes i accions de promoció del voluntariat en els diversos àmbits de treball de la nostra associació.

- Integració i participació en plataformes i federacions que estiguin en sintonia amb els fins de la nostra associació.

- Contractes i convenis de col·laboració amb administracions públiques i privades amb l’objectiu de poder implementar els objectius de la nostra associació.

En queda exclòs tot ànim de lucre.  

Article 3

L’Àmbit territorial en el qual es desenvolupen les activitats de l’associació és la Comunitat Autònoma de Catalunya, encara que les activitats no es circumscriguin exclusivament en el territori català, sinó en tot el territori de parla catalana on es puguin portar a terme les seves activitats. Puntualment aquestes activitats es poden estendre a un àmbit territorial més ampli de l’àmbit lingüístic del català,en els seus projectes de cooperació internacional amb altres regions i països per la promoció de l’ús del català.

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4

Poden formar part de l’associació totes les persones de 18 anys o més. Han de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió al respecte en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en l’Assemblea General més immediata.

Article 5

Són drets dels membres de l’associació:

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.

5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.

7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.

8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.

9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.

10. Formar part dels grups de treball

11. Posseir un exemplar dels estatuts.

12. Consultar els llibres de l’associació.

Article 6

Són deures dels membres de l’associació:

1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.

2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.

3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

Article 7

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.

2. No satisfer les quotes fixades.

3. No complir les obligacions estatutàries.

Capítol III. L’Assemblea General

Article 8

1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 9

L’Assemblea General té les facultats següents:

a) Modificar els estatuts.

b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.

c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.

d) Acordar la dissolució de l’associació.

e) Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.

f) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

g) Aprovar el reglament de règim interior.

h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.

i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva

j) La assemblea sols podrà decidir rescindir el pacte de cessió que s’acordi entre Omatech i l’Associació de relataires en català per decisió de la junta directiva per majoria absoluta i ratificat per la assemblea en segona volta de votacions. El dit pacte efectuat entre Omatech i l’Associació de relataires en català consta per escrit i es defineix i vehicula al reglament de règim intern de l’associació.

k) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 10

1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre octubre i desembre, ambdós inclusivament.

2. L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d’associats no inferior al 10%; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 11

1. L’assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.

2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació.

3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president o presidenta de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o presidenta o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari o secretària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

4. El secretari o secretària redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis/ sòcies al local social.

Article 12

1. L’assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

2. El 10% dels associats pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar i, si ja s’ha convocat l’assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l’assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

Article 13

1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis / sòcies presents o representats.

3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis/ sòcies presents o representats.

4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis/ sòcies i dels seus domicilis certificada pel secretari o secretària amb el vistiplau del president o presidenta.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 14

1. Regeix, administra i representa l’associació la junta directiva que componen el president o presidenta, el vicepresident o presidenta, el secretari o secretària, el tresorer o tresorera i els vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.

2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.

3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari o secretària sortint, amb el vistiplau del president o presidenta sortint, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions.

4. Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l’associació.

Article 15

Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període 1 any, sense perjudici que puguin ser reelegits, com a màxim per 5 anys.

2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenirse

Per:

a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius

b) malaltia que incapaciti per exercir el càrrec

c) baixa com a membre de l’associació

d) sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’article 13.3 dels estatuts

3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 16

1. La Junta Directiva té les facultats següents:

a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.

d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.

e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.

f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

g) Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.

h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

j) Nomenar els vocals i les vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de

treball, a proposta dels mateixos grups.

k) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

-subvencions o altres ajuts

-l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana

l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 29.

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’assemblea General.

n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o presidenta o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a 15 dies.

2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o presidenta o bé si ho sol·licita varis dels membres que la componen.

Article 18

1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.

2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o presidenta o del secretari o secretària o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

4. Respecte al conveni establert amb Omatech i qualsevol canvi relatiu a la pàgina web de la qual cedeixen determinades facultats que s’hauran de decidir per majoria absoluta i a demés caldrà consensuar la seva aplicació amb Omatech tal com estableix el reglament intern i el conveni signant amb Omatech.

Article 19

1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.

2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari o secretària i el president o presidenta. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. El president o presidenta

Article 21

1. Són pròpies del president o presidenta les funcions següents:

a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari o secretària de l’associació.

f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.

2. El president o presidenta és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vice-president o vice-presidenta o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI. El tresorer o tresorera i el secretari o secretària

Article 22

El tresorer o tresorera té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel president o presidenta, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 23

El secretari o secretària ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis/ sòcies. El secretari o secretària estableix coordina i porta a terme les activitats aprovades per la junta a través dels grups de treball formats pels vocals i les vocals i tots aquells socis/ sòcies que de forma voluntària vulguin participar en qualsevol de les activitats necessàries per portar a terme els principals objectius de l’associació.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 24

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme. La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions. El secretari o secretària controlarà i coordinarà tots els grups de treball i les activitats que realitzin, i qualsevol relació amb la pàgina web relatsencatala.com serà comunicada en virtut del conveni establert amb Omatech al seu representat per part del secretari o secretària.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 25

Aquesta associació no té patrimoni fundacional

Article 26

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

a) les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres

b) les subvencions oficials o particulars

c) les donacions, les herències o els llegats

d) les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 27

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva. L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques -que s’abonaran per mesos, trimestres, semestres o anualment segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries

Article 28

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 29

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president o presidenta, el tresorer o tresorera i el secretari o secretària.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o tresorera o bé la del president o presidenta.

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 30

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis/ sòcies que incompleixen les seves obligacions. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern. El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

Capítol X. La dissolució

Article 31

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 32

1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.

5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.


Barcelona, 21 de novembre de 2007